Všeobecné pravidlá súťaží Food Detective.sk usporadúvaných na sociálnej sieti

Zmyslom tohto dokumentu je úprava a ustanovenie všeobecných pravidiel súťaží organizovaných Food Detective.sk na sociálnej sieti www.facebook.com (ďalej len “súťaž”). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne ustanovuje pravidlá uverejnenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľovi na území Slovenskej republiky. Súťaž bude prebiehať na www.facebook.com.

1. Usporiadateľ a organizátor súťaže

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť VITAL LIFE diagnostics, s.r.o. so sídlom: Hviezdoslavova 1902/36, 921 01 Piešťany, IČO 48102016, DIČ 2120047336, IČ DPH SK 2120047336 (ďalej len „Food-detective.sk“).

2. Termín a miesto konania súťaže

Termín konania súťaže je od 1.1.2017. Súťaž bude prebiehať na sociálnej sieti https://www.facebook.com/FoodDetective.sk (ďalej len “doba konania súťaže” a “miesto konania súťaže”).

3. Účastníci súťaže

Súťaže sa môžu zúčastniť len fanúšikovia stránky https://www.facebook.com/FoodDetective.sk na sociálnej sieti Facebook, ktorí sa zapoja do súťaže podľa pokynov uvedených v jednotlivých príspevkoch. Priebeh súťaží sa môže meniť a vždy bude objasnený v sprievodnom texte príspevku. Svojou účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v tomto štatúte a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnom rozsahu bez akýchkoľvek podmienok a výhrad.

4. Princíp a podmienky súťaže

Priebeh a podmienky súťaží sa môžu meniť a vždy budú objasnené v sprievodnom texte príspevku na fan stránke na Facebooku.

5. Výhry v súťaži

Výhry v súťažiach sa môžu meniť v závislosti na aktuálnej ponuke spoločnosti VITAL LIFE diagnostics, s.r.o. a podmienok súťaže.

6. Vyhodnotenie súťaže

Vyhodnotenie víťazov súťaží sa bude konať v sídle spoločnosti VITAL LIFE diagnostics, s.r.o. na základe podmienok danej súťaže.

7. Vyhlásenie víťaza

Víťazi budú vyhlásení na základe informácií obsiahnutých v súťažnom príspevku. Po ukončení súťaže budú víťazi vyhlásení na: https://www.facebook.com/Food Detective.sk.

8. Odovzdanie výhier

Výhercovia budú kontaktovaní a informovaní prostredníctvom príspevku na fan stránke alebo e-mailu, prípadne telefonicky. Usporiadatelia nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier.

9. Informácie o daniach

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov  v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúcej výšku 350,00 EUR vrátane DPH sú od dane oslobodené.

10. Ďalšie ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž skrátiť, predĺžiť, prerušiť, zrušiť či zmeniť jej pravidlá, ale aj vyradiť súťažiaceho z dôvodu podozrenia na porušovanie pravidiel súťaže. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude táto zmena vykonaná písomne vo forme dodatku a zverejnená na internetovej stránke: http://food-detective.sk/. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia. Usporiadateľ si rovnako vyhradzuje právo výmeny výhier bez udania dôvodov za výhry, ktoré predstavujú vhodnú náhradu.

Vymáhanie účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčené. Usporiadatelia si vyhradzujú právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodov. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.
Usporiadatelia týmto nepreberajú voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, ako je uvedené v týchto pravidlách. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za prípadné problémy s funkčnosťou internetovej stránky, kde budú informácie o súťaži uverejnené.

11.Súhlas so zverejnením osobných údajov

Účastník súťaže zapojením sa do súťaže udeľuje usporiadateľovi súťaže súhlas podľa § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, aby usporiadatelia súťaže prostredníctvom tlače, internetu alebo iného masovokomunikačného prostriedku zverejnili obrazové a zvukové záznamy, obrazové snímky a podobizne výhercu súťaže. Výherca súťaže zároveň podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľuje usporiadateľom súťaže súhlas k spracúvaniu jeho osobných údajov v súvislosti s touto súťažou v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, mesto pobytu a mobilné telefónne číslo. Vyhlasovateľ súťaže sa zaväzuje, že tieto osobné údaje bude spracúvať v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

V prípade odmietnutia udelenia súhlasu výhercom podľa predchádzajúceho odseku, alebo jeho podmieňovaním, stráca vyžrebovaný výherca nárok na výhru a cena zo súťaže sa stáva predmetom opätovného žrebovania.

Tieto pravidlá súťaže sú dostupné na http://food-detective.sk/vseobecne-pravidla-sutazi

V Piešťanoch, dňa 12.12.2017